Η Φόνισσα - Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης - Κεφάλαιο Β'

2014-10-12 10:00

"...Το θυγάτριον, το οποίον μόλις είχεν ησυχάσει προ μικρού, άρχισε να βήχη εκ νέου οδυνηρώς. Είχεν έλθει ασθενικόν εις τον κόσμον, και προσέτι, φαίνεται ότι είχε κρυώσει την τρίτην ημέραν, εις τα «κολυμπίδια», όταν το είχαν λούσει εντός της σκάφης, και κακός βήχας το είχε κολλήσει. Η Φραγκογιαννού απλήστως από ημερών παρεμόνευε να ίδη συμπτώματα σπασμών εις το μικρόν ασθενές πλάσμα

-επειδή τότε ήξευρεν ότι αυτό δεν θα εσώζετο- πλην ευτυχώς τοιούτον πράγμα δεν έβλεπε. "Είναι για να βασανίζεται και να μας βασανίζη", είχεν υποψιθυρίσει, χωρίς κανείς να την ακούσει, μέσα της..."


Για να ακούσετε το Κεφάλαιο Β' πατήστε εδώ.


Για να αγοράσετε το τυπωμένο βιβλίο σε σούπερ τιμή μπείτε εδώ και πατήστε στην "Αναζήτηση" τον τίτλο του βιβλίου.