Η Φόνισσα - Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης - Κεφάλαιο Η'

2014-10-18 19:22

"...Ολίγαι εβδομάδες είχον παρέλθει από τα γεγονότα τα οποία διηγήθημεν. Ουδείς δυσανάλογος θόρυβος είχε γίνει διά το μικρόν θυγάτριον της Δελχαρώς της Τραχήλαινας, το οποίον έθαψαν την αυτήν ημέραν. Η μήτηρ του βρέφους, αν και είδε τα μέλανά τινα σημεία περί τον λαιμόν του μικρού παιδιού, δεν θα ετόλμα ποτέ να κάμη λόγον, ούτε άλλος θα επίστευε το έγκλημα της μητρός της. Προφανώς το παιδίον είχεν αποθάνει από τον κοκκίτην..."


Για να ακούσετε το Κεφάλαιο Η' πατήστε εδώ.


Για να αγοράσετε το τυπωμένο βιβλίο σε σούπερ τιμή μπείτε εδώ και πατήστε στην "Αναζήτηση" τον τίτλο του βιβλίου.